Νέα


18/07/2007

Αναπροσαρμογή Τιμολογίων Απορρόφησης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Πηγή: [Υπουργείο Ανάπτυξης]

Μετά από σχετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ (απόφαση 193/2007) ο Υπουργός Ανάπτυξης αποφάσισε την ενιαία αύξηση των τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 2,82 Ευρώ/MWhΕπιστροφή στην ενότητα "Νέα"
Αίτηση προσφοράς

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα